OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 • v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Domžale), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Postopek izbire

marec, april –  anketa o izbirnih predmetih  (učenci 6., 7., 8. r.)

marec – prvi krog

april, maj – drugi krog

maj – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo

junij – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin


SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

MATEMATIČNA DELAVNICA 7

Vsebina: logika, štetje, nenavadna aritmetika, tlakovanja

Matematična delavnica 7 obsega 35 ur v šolskem letu in je namenjena vsem učencem 7. razreda, tudi tistim, ki pri matematiki niso najbolj uspešni.

MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Vsebina: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre in zanimivi miselni postopki, geometrija s prepogibanjem papirja.


Matematična delavnica 8 obsega 35 ur v šolskem letu in je namenjena vsem učencem 8. razreda, tudi tistim, ki pri matematiki niso najbolj uspešni.

MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Vsebina: diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostor, matematika šifriranja, fraktali


Matematična delavnica  9 obsega 32 ur v šolskem letu in je namenjena vsem učencem 9. razreda, tudi tistim, ki pri matematiki niso najbolj uspešni.

RETORIKA

Starši, koliko let že uporabljate iste argumente prepričevanja, ko želite spodbuditi vašega šolarja k sprotnemu učenju, rednemu pisanju domačih nalog, tedenskemu pospravljanju sobe? Odkar je začel obiskovati prvi razred? Potem obstaja možnost, da v naslednjem soočenju mnenj ne boste več uspešni, še več, najbrž vas bo otrok s tehtnimi protiargumenti prepričal, da boste njegovo sobo pospravili vi.

Prednosti retorike so ljudje odkrili že davno v zgodovini, v antiki je ta umetnost dosegla razcvet, vedno bolj popularna in nujna pa je tudi danes. Namen in cilj retorike je analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja: od vsakodnevnih razgovorov, prek medijev in vzgojno-izobraževalnega sistema do znanosti.


Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence seznaniti s pojmi prepričevanja in argumentiranja, s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturo (prepričevalnega) govora, vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, pa tudi z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in nepravilnimi argumentativnimi postopki.
 
Poučevanje retorike v devetem razredu tako ni samo sebi namen, temveč naj učence in učenke nauči predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč pri drugih predmetih, v nadaljnjem izobraževanju, kakor tudi na vseh drugih področjih družbenega in zasebnega življenja.

Izbirni predmet retorika se izvaja za učence 9. razreda, v obsegu 32 ur letno.

POSKUSI V KEMIJI

Splošni cilji predmeta
Učenci:

 • utrdijo in poglobijo znanje kemije in naravoslovja,
 • razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo,
 • spoznajo osnovne laboratorijske tehnike dela,
 • razvijajo sposobnost načrtovanja, izvajanja, opazovanja, zbiranja, beleženja, analize, postavljajo zaključke in ocenijo smiselnost rezultatov.

Kaj bomo delali?

 • samostojno izvajanje eksperimentov
 • izdelovanje modelov atomov in periodnega sistema
 • preučevanje dela pomembnih kemikov

Kaj potrebujemo?

 • mapo za shranjevanje učnih listov
 • večjo majico ali srajco za zaščito pri izvajanju eksperimentov

Kako bomo ocenjevali?

 • eksperimentalne spretnosti in veščine
 • izdelek – atom ali periodni sistem
 • predstavitve kemikov

VERSTVA IN ETIKA

Izbirni predmet verstva in etika navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja. Z vidika nadaljnjega izobraževanja se bo učencem tovrstno znanje obrestovalo pri družboslovnih predmetih, predvsem slovenskem jeziku in književnosti, zgodovini, geografiji, filozofiji, sociologiji, saj je tovrstna tematika povezana s snovjo pri družboslovnih študijih.

 
Predmet je nekonfesionalen, kar pomeni, da ne gre za uvajanje v določeno religijo in vzgajanje zanjo. Ne pričakuje se pripadnost učencev in učiteljev neki veroizpovedi, niti se ne preverja verske opredeljenosti. Tako je predmet namenjen vsem učencem, ne glede na to, ali obiskujejo verouk ali ne, ali so pripadniki krščanske ali druge veroizpovedi.
 
Predmet lahko učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu, predmet ni vezan na razred. Predmet je trileten (verstva in etika 1, 2, 3), a je možna izbira tudi samo eno ali dve leti. Pouk poteka eno uro tedensko. Snov pri pouku je razdeljena po sklopih oziroma temah, med katerimi so nekatere obvezne, nekatere pa izbirne (izbere jih učitelj ob upoštevanju interesov učencev).

 
Verstva in etika 1: verstva sveta, krščanstvo, islam, budizem, vzori in vzorniki, enkratnost in različnost, azijska verstva, tradicionalne religije, nova religiozna gibanja, reševanje nasprotij, človek in narava.

 
Verstva in etika 2: ljudje in verstva – religijska kultura, religije: skupnost, obredi, simboli, izkustvo, življenjska vodila religij, svoboda, vest, odgovornost, družina, prijateljstvo, ljubezen, spolnost, delo in poklic, religijske skupnosti – družbene skupnosti, magija, okultizem, religija, egocentričnost in solidarnost v stiskah, sanje, želje, cilji, razočaranja.

 
Verstva in etika 3: Biblija, krščanstvo in zahodna civilizacija, religije in vprašanje smisla življenja, rast krščanstva in njegove delitve, razsvetljenstvo, krščanska inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, verska (ne)strpnost, verske vojne, znanost in vera, ateizem in humanizem.

ŠAHOVSKE OSNOVE

Izbirni predmet šahovske osnove lahko izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda. Namenjen je šahovskim začetnikom.

 
Pri izbirnem predmetu šahovske osnove se bomo v 35 urah seznanili s šahovsko kulturo, šahovskimi pravili, šahovskimi otvoritvami ter s splošno šahovsko teorijo. Naučili se bomo igrati proti figuram in ne proti nasprotniku. Iskali bomo najboljše načrte in poteze, seveda brez matov, patov, ujetih figur in remijev ne bo šlo.
 
Učne vsebine bomo utrjevali na delovnih listih, igrali šah med seboj in s pomočjo računalniških programov. Ocenjeno bo učenčevo delo in sodelovanje pri pouku kot tudi odnos do predmeta. Ob koncu učnega programa bo učenec predstavil svoje šahovsko gradivo v obliki mape ali plakata.

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Učenci razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti. Seznanijo se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno rekreativne ponudbe. Naučijo se doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe in razvijati kulturen odnos do narave in okolja.

VEZENJE (S ŠIVANJEM)

Učenci bodo spoznali osnovne tehnike vezenja in vbodov. Naučili se bodo upravljati s šivalnim strojem, ukrojiti obleko in zašiti manj zahtevna oblačila (npr. predpasnik, tunika oz. po želji). Predmetu je namenjena ena ura tedensko, vendar se bo pouk izvajal v blok urah. Predmet je namenjen učencem, ki radi ustvarjajo.

STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI

Ples je družabna dejavnost, ki ljudi zbližuje in sprošča. Učenci se bodo pri izbirnem predmetu učili standardnih in latinsko-ameriških plesov. Plesali bomo angleški in dunajski valček, disco-fox, fox-trot, cha-cha, sambo, rumbo, salso, bachato, jive in rock and roll. V kolikor bo interes med učenci, bomo sodelovali na šolskem plesnem festivalu.

PLES

Rad/a plešeš ob ritmih moderne glasbe? Potem je ples pravi izbirni predmet zate!

Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Pridobijo na samozavesti in z njim si pomagajo oblikovati lastno podobo, hkrati s tem pa ples vpliva sproščujoče in daje možnost telesnega izražanja. Predmet je namenjen učencem, ki uživajo v raznovrstnih plesnih ritmih in želijo spoznati moderne plesne zvrsti. Učenci se bodo naučili izvajati osnovne in sestavljene plesne korake gibalno plesne aerobike in jazz plesa ter se seznanili z elementi sodobnih plesov, npr. hip hopa, popa in individualnega plesa z latinsko ameriškimi ritmi …

Tekom šolskega leta učenci nastopajo na različnih šolskih prireditvah in pripravijo lastno koreografijo.

LIKOVNO SNOVANJE

Program izbirnega predmeta Likovno snovanje dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne vzgoje. Izvaja se eno uro na teden v obsegu 35 ur letno.

Učenci lahko zaključijo eno leto trajajoči program, ki je namenjen predvsem razvoju likovnih zmožnosti in razvoju kreativnosti. Izbira predmeta likovno snovanje ni pogojena z obiskom likovnega snovanja v 7. oziroma v 8. razredu.

Program omogoča poglobljeni razvoj zmožnosti opazovanja predmetov in prostora, tridimenzionalnega oblikovanja, pravilnega upodabljanja na dvodimenzionalni ploskvi ter eksperimentiranja s sodobnimi načini oblikovanja in ustvarjanja, kot je recimo računalnik, pametni telefon, filmska umetnost …

Pouk predmeta likovno snovanje poteka v obliki delavnic, kjer učenci s pomočjo različnih materialov ustvarjajo oz. rešujejo likovne naloge in oblikujejo uporabne izdelke. Metode dela so prilagojene likovnim problemom s poudarkom na razvijanju izvirnosti in osebnega izraza posameznega učenca.

NEMŠČINA (7.–9. RAZRED)

Nemščino izberejo učenci, ki so predmet obiskovali kot (ne)obvezni izbirni predmet v prejšnjem šolskem letu in želijo z učenjem nadaljevati ter razširiti svoje znanje. Poteka v obsegu 2 šolskih ur na teden.

Pri nemščini se bodo učenci v 7., 8. in 9. razredu usposobili za osnovno  komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah in kulturi. Nadgradili bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Poudarek bo še vedno na komunikaciji in razumevanju sogovornika. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja: predstavitev sebe in svojih prijateljev, opis živali, moj vsakdan, šola, družina, prosti čas, moja soba, prehrana in zdravje …

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

POTEK DELA: Predmet temelji na praktičnem delu, v povezavi s teorijo, zato bodo tedensko oz. na 14 dni izvedene blok ure (2 uri skupaj). S predhodnim dogovorom, odvisno od zahtevnosti praktičnega dela, tudi 3 ure.

KRATEK OPIS PREDMETA: Delo bo potekalo v gospodinjski učilnici, kjer bodo učenci skozi teorijo in predvsem praktičnim delom (kuhanjem) poglabljali svoje znanje iz predmeta gospodinjstvo 6. Spoznali in usvajali bodo različne mehanske in toplotne postopke priprave jedi. Naučili se bodo pripraviti prehransko uravnotežene obroke ter jedilnike. Obiskali bomo živilsko-predelovalni obrat v domačem kraju oz. okolici.

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost